Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Hamnarna, avgifter och tjänster.

Här finns information om de hamnar vi förvaltar och tjänster som vi erbjuder i hamnarna för såväl medlemmar som gäster.
Information om priser och avgifter finns i hamnvärdspärmen.

Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning inom områdena. Karlskrona kommun sätter avgifterna för Gästhamnsverksamheten varje år enligt särskild taxa.


OBS! Anmälningsplikt gäller.

Ej utnyttjad båtplats, anmäls till styrelsen - som hyr
platsen som tillfällig plats till köande = halva båtplatsavgiften återbetalas
året efter. Båtplats som ej nyttjas av båtägare under tre båtsäsonger i följd förlorar rätten till platsen och avtalet upphör.


Avgifter tillfällig plats – samma som ordinarie plats

Tillfälliga platser går till köande i kölistan.
Uthyrning till andra än medlemmar sker ej utan särskilda skäl och beslut fattas av styrelsen.


Båt på land:

Vinterplats/förvaring på land för medlemmar gäller från första torrsättningsdatumet tills sista sjösättningsdatumet, avgift 500 kronor/ båt. Båtar, trailers/båtvagnar eller annat material får ej ställas upp utan särskilt tillstånd av styrelsen, varvid separat avgift utgår. Icke medlemmar får ej nyttja arrendeområdet utan att styrelsen fattat beslut om dispens enligt ovan – erhålls dispens så utgår avgift per år 1 000 kronor vinter och 1 000 kronor sommar per föremål, vid längre tid fördubblas avgiften varje år.


Övrigt:

Båtar eller mtrl som ställs upp på land och som ej är att betrakta som vinterförvaring måste anmälas till hamnansvarig innan föremålen ställs upp.


Spårslipen:  
Nyttjande av spårslip kräver tillstånd och undertecknat avtal via styrelsen eller utsedda slipansvariga, se pärmen klubbhuset.  

Båtvagnar: 
Medlem äger rätt till lån av båtvagn. 

Sliprampen: 
För sliprampens utnyttjande tages ingen avgift. 

Mastkranen: 
För mastkranens utnyttjande tages ingen avgift. 
Observera MAX-lasten på 100 kg! 


”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

OBS ändring!:
Arbetsdag och storstädning 26/10 kl: 09:00


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 DrottningskärAnsök om medlemskap i Aspö båtklubb.