Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Hamnarna, kommunens hamnordning.

Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller denna kommunens hamnordning inom områdena.

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Karlskrona hamn och fiskehamnar i Karlskrona kommun (antagna av kommunalfullmäktige vid sammanträde den 23 maj 1996, § 69).

Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledande bestämmelser


Grundläggande bestämmelser om allmän ordning på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen. Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare om ordning och säkerhet i Karlskrona hamn/fiskehamnar som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnarna. För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.


Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som markerats på den till föreskrifterna bifogade kartan. Hamnområdet förvaltas av Karlskrona kommun.


Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter tekniska nämnden.


Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten.

Trafikbestämmelser


Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall fartyg föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.


Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.


Tankfartyg, som har en längd på 50 m eller längre, får enligt vad sjöfartsverket meddelat, inte samtidigt befinna sig i oljehamnen – i rörelse eller vid kaj – som passagerarfartyg är i handelshamnen. Anlöp till oljehamn anpassas efter färjors ankomst/avgång.


Tankfartyg får heller inte befinna sig i oljehamnen, då annat fartyg som är 70 m eller längre, är i rörelse eller vid kaj.


Största tillåtna fartygslängd med hänsyn till farled, begränsas för handelshamnens inre del och reguljär trafik, till ca 150 m. För trafik till oljehamnen maximeras fartygslängden till 160 m.

10§
För sjötrafik till Verköhamnen meddelar sjöfartsverket inga storleksrestriktioner mer än vad som framgår av Svensk Lots avseende största tillåtna djupgående till 9,4 m.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

11§
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

12§
Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare skall se till att fartyget är väl förtöjt.

13§
Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

14§
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

15§
Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen och säkerheten i hamnen.

16§
Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

17§
Befälhavare, redare, ägare, eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg skall befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

18§
Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs med hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Anmälningsskyldighet

19§
Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten. Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten. Befälhavare skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

20§
Gods, fordon eller materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Särskilda ordningsföreskrifter

21§
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

22§
Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

23§
Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

24§
Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten.

25§
Den som inom hamnområde skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

26§
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.

Ansvarsbestämmelser

27§
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-19 §, 20 § första stycket eller 21-26 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

OBS ändring!:
Arbetsdag och storstädning 26/10 kl: 09:00


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 DrottningskärAnsök om medlemskap i Aspö båtklubb.