Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Om klubben, medlemsansökan


Vill Du bli medlem i Aspö Båtklubb?
1. Läs igenom informationen nedan.
2. Fyll i uppgifterna nedan och skicka dem till klubben via post eller email.
3. Betala in tillämpliga avgifter via bankgiro 5416-2607.
--------------------------------------------------------------------------------
Aspö Båtklubb
Anmälan om medlemskap


Viktigt – du måste fylla i alla de uppgifter du kan för att anmälan skall kunna registreras hos
Aspö Båtklubb. Båtklubbens medlemmar registreras sedan hos Blekinge Båtförbund och
Svenska Båtunionen.
Uppgifterna nedan kan skickas till klubben antingen som e-post abk@abk.karlskrona.nu eller
som vanligt brev till Aspö Båtklubb, Aspö, 370 22 Drottningskär.


Medlemsavgiften (200 kr) och köavgift till båtplats per hamn ( f.n 75 kr) inbetalas via bankgiro: 5416-2607, (Glöm ej ange namn, adress och reg.datum).


Familjemedlemskap innebär ingen skillnad i medlemsavgift för enskild eller hel familj.
Familjemedlem är alla som bor under samma adress ( gift, sambo, barn etc). Enligt
Riksidrottsförbundet räknas alla under 25 år som ungdom – därför är det viktigt att ange
födelseår. Som medlem erhåller du också tidningen Båtliv.


Datera anmälan med det datum då denna upprättas, speciellt viktigt för dig som vill ha
båtplats är att betala in köavgiften så fort som möjligt, eftersom kölistan - köordning - går
efter inbetalningsdatumet av köavgiften.


Om du inte tidigare lämnat uppgifter om din båt, fyll i så fall i dessa och skicka med. För att
Båtklubben skall kunna administrera alla uppgifter, så kommer dessa att bearbetas med
dator och register föras över medlemmar, båtplatser, arrenden mm. Svenska Båtunionen och
Blekinge Båtförbund uppmanar klubbarna att lägga upp båtregister över sina medlemmar för att
lättare kunna hantera medlemskap och redovisning inom båtunionen. Båtunionen vill
också att medlemmarna skall känna till att register läggs upp och detta krävs enligt PUL
(personuppgiftslagen) och enklast skrivs detta in i båtklubbens stadgar. Aspö Båtklubb har ej
detta inskrivet i stadgarna utan redovisar sin hantering till medlemmar genom denna skrivning.
Har du något att erinra emot detta var vänlig hör av dig till ordföranden omgående.


I övrigt skickas information om klubbens aktiviteter ut minst 2 ggr per år och kontinuerlig
information erhåller du på vår hemsida abk.karlskrona.nu


Välkommen ! Klicka för medlems ansökan som pdf skriv ut och skicka in.
”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

OBS ändring!:
Arbetsdag och storstädning 26/10 kl: 09:00


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 DrottningskärAnsök om medlemskap i Aspö båtklubb.